Załóż konto i zaloguj się, aby
korzystać w pełni z serwisu:

Regulamin

1. Informacje o firmie

Serwis internetowy działający pod adresem www.testy-prawnicze.pl (dalej: Serwis) obsługiwany jest przez Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. (dalej: Wydawnictwo), ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734 Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł.

2. Przyjmowanie zamówienia

Składanie zamówień na dostęp do Serwisu oraz aktywowanie kodów możliwe jest 24 h/dobę. Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość chwilowego braku dostępu do Serwisu w celach konserwacyjnych lub aktualizacji danych.

Po złożeniu zamówienia oraz opłaceniu i zaksięgowaniu przez Użytkownika wpłaty kupujący otrzyma e-mailem automatyczną odpowiedź potwierdzającą realizacje zamówienia.

3. Zasady korzystania z Serwisu

Usługi świadczone przez Serwis www.testy-prawnicze.pl polegają na płatnym bądź bezpłatnym udostępnianiu drogą elektroniczną zasobów Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.

Z usług świadczonych odpłatnie może skorzystać Użytkownik, który dokona rejestracji na stronie Serwisu www.testy-prawnicze.pl, zawrze umowę z Serwisem, poprzez złożenie zamówienia, dokona opłaty.

4. Usługi nieodpłatne

Bezpłatny kod dostępu znajduje się na kartach zdrapkach dołączonych do oferty literatury akademickiej książek Wydawnictwa C.H Beck. Po zarejestrowaniu się na stronie www.testy-prawnicze.pl Użytkownik po wprowadzeniu kodu uzyska bezpłatny dostęp do Serwisu na okres 30 dni.

Limit kodów dla każdej z części serwisu wynosi 3 na jeden adres e-mail.

Usługą bezpłatną jest możliwość rozwiązywania pytań z przykładowych testów w trybie „Przygotuj się do egzaminu”
i „Zdaj egzamin”.

5. Usługi odpłatne

Usługą płatną świadczoną przez Użytkownika jest usługa „Przygotuj się do egzaminu" oraz „Zdaj egzamin” polegająca na dostępie do bazy testów z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa karnego, postępowanie karne, prawo administracyjne materialne, postępowanie administracyjne, prawo finansowe, prawo handlowe i gospodarcze, prawo konstytucyjne, prawo międzynarodowe, prawo konsumenckie, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo mieszkaniowe i lokatorskie, prawo rodzinne w okresie wykupionego przez Użytkownika Abonamentu.

Dostęp do części płatnej Serwisu można uzyskać na podstawie złożenia zamówienia i dokonaniu Opłaty za wybrany Abonament.

Złożenie zamówienia uznaje się za chwilę zawarcia umowy.

Złożenie zamówienia jest tożsame z zaakceptowaniem warunków świadczenia Usługi, zawartych w niniejszym Regulaminie i Cenniku aktualnym w dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

Użytkownik uzyskuje dostęp do zasobów Serwisu po wprowadzeniu Loginu i Hasła w oknie logowania umieszczonego na stronie internetowej.

Wydawnictwo ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia bez podania przyczyn.

Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany cennika świadczonych usług, jednakże, gwarantuje niezmienność ceny Usługi w okresie, za który Użytkownik dokonał zapłaty.

Wydawnictwo ma prawo do stosowania cen promocyjnych, rabatów oraz całkowitego zwolnienia z abonamentu.

6. Zmiana lub anulowanie zamówienia

Zmiana lub anulowanie zamówienia na dostęp do Serwisu możliwa jest do chwili wysłania zamówienia. Wprowadzenie zmian w zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: .

7. Polityka cenowa

Wszystkie ceny na stronie www.testy-prawnicze.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny znajdujące się przy oferowanych produktach w chwili składania zamówienia są wiążące i ostateczne.

8. Faktury

Na życzenie klienta wystawiana jest faktura VAT.

9. Formy płatności

Serwis oferuje następujące formy płatności:

kartą płatniczą za pośrednictwem systemu rozliczeń Dotpay.pl

przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu rozliczeń Dotpay.pl

przelewem bankowym

10. Zwroty i reklamacje

Reklamację można złożyć:

 1. Pisemnie na adres: Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Matuszewska 14 bud. B1, 03-876 Warszawa
 2. Drogą mailową na adres: dok@beck.pl.
 3. Wydawnictwo rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika o sposobie dalszego postępowania.
 4. Jeżeli w ciągu 14 dni Wydawnictwo nie ustosunkuje się do żądań Użytkownika, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

Zgodnie z art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli Użytkownik wyraźnie zgodzi się na spełnianie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, będąc poinformowany przez Wydawnictwo o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy:

a. o świadczenie usług, jeżeli Wydawnictwo wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika;

b. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

d. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

11. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo.
 2. Przy składaniu zamówienia oraz zakładaniu Konta, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wydawnictwo swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Wydawnictwo może uniemożliwić dokonywanie przez Użytkownika zakupów lub świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Wydawnictwo przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu zawierania z Użytkownikiem i wykonywania umów sprzedaży Produktów zamówionych przez Użytkownika w Księgarni, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz w przypadku wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych droga elektroniczną.Wydawnictwo zapewnia, iż dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowyc
 4. W przypadkach i na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 5. Dane użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 6.  Szczegółowe postanowienia w zakresie ochrony danych osobowych znajdują się na podstronie Księgarni poświęconej polityce prywatności. http://www.ksiegarnia.beck.pl/polityka-prywatnosci.
 7. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia.
 8. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Serwisu nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji zamówienia.

12. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego.
 2. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Wydawnictwo, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 3. Wydawnictwo dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi były na najwyższym poziomie, jednakże Wydawnictwo nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy.
 4. Użytkownik akceptując Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Wydawnictwu statystyk swojej obecności i aktywności. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Użytkowników.
 5. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki tak, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu. 
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wydawnictwem a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostaje poddane  właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 7. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wydawnictwem a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Wydawnictwa.

13. Platforma ODR

Użytkownik będący konsumentem ma  również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń  w sporach dotyczących zakupów internetowych, składając skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr